บทความ

ประวัติพลาสติก

ทั่วไปที่เราคุ้นเคยและใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ถูกสังเคราะห์ขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ อ่านเพิ่มเติม

พลาสติกคืออะไร

พลาสติก เป็นวัสดุที่มนุษย์คิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นเพื่อช่วยให้เรามีชีวิตที่สะดวกสบาย อ่านเพิ่มเติม

การลดและคัดแยกและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่

ความรู้ด้านการลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ อ่านเพิ่มเติม

การแยกขยะ

ขยะมูลฝอย (Solid Waste) หมายถึง เศษสิ่งเหลือใช้และสิ่งปฏิกูลต่างๆ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์และสัตว์... อ่านเพิ่มเติม

ความหมายของขยะ

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า “มูลฝอย” หมายถึง อ่านเพิ่มเติม